Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2024

Суходуб Леонід Федорович

Нет аватара
----

 

Загальна інформація

Відомий фізик-експериментатор, що протягом більш як 30 років працює в галузі молекулярної біофізики та молекулярної фізики. Кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю “Молекулярна фізика” (1977 р.), доктор фізико-математичних наук за спеціальністю “Біофізика” (1986 р.), професор за спеціальністю “Біофізика” (1993), член-кореспондент НАН України (2009).

Леонід Федорович Суходуб народився 16 лютого 1948 р. у с. Нова Січ, Сумського району, Сумської області. У 1971 р. закінчив Харківський політехнічний інститут.

З 1971-1972 рр. інженер кафедри металофізики ХПІ. З 1972 р. до 1989 р. Л.Ф. Суходуб пройшов шлях від інженера Фізико-технічного інституту низьких температур НАН України до завідувача відділу. З 1989 р. по цей час завідувач відділу мас-спектрометрії та біофізики Інституту прикладної фізики НАН України. З 1992 р. по 2008 р. заступник директора ІПФ НАН України з наукової роботи.

Науковій творчості чл.-кор. НАН України Л.Ф. Суходуба притаманне прагнення застосовувати новітні методики експериментальної фізики до дос¬ліджень міжмолекулярних взаємодій, що забезпечують функціонування біополімерів та біоматеріалів у клітині.

В перших своїх роботах він разом з проф. Фогелем Я.М. використовуючи мас-спектрометрію повторних іонів вивчав початкові реакційні процеси атомів кисню з атомами металів у приповерхневому шарі в широкому інтервалі температур. В подальшому, застосовуючи інші методи іонізації атомів (молекул) Суходуб Л.Ф. виконав оригінальну серію робіт по вивченню електронних (адіабатичні потенціали іонізації) та енергетичних (ДН, AS, AG) характеристик важливих біомолекул та їх асоціатів, стабілізованих ван-дер-ваальсовими взаємодіями, започаткувавши нову мас-спектрометричну методику на основі іонізації в сильному електричному полі (МС-ІЕП). Ці дослідження, які зараз широко цитуються у всьому світі, окрім свого фундаментального значення для біофізики ДНК, РНК дали значний імпульс в розвитку теоретичних методів обчислень енергетики та структури подібних біокластерів.

Протягом наступних років Суходубом Л.Ф. та співробітниками виконаний великий цикл робіт з актуальної проблеми сучасної біофізики - гідратації біополімерів. Використовуючи метод МС-ІЕП, а також метод низькотемпературного кварцевого резонатору, що розроблений спільно з Янсоном І.К., ним отримані унікальні дані про енергетику так званих специфічних взаємодій в системі “вода - біомолекула”. Показано, що їх внесок складає 25-30 % від повної енергії створення всієї гідратної оболонки біомолекул та їх асоціатів.

Окрім молекулярно-біофізичних досліджень, Суходубом Л.Ф. та співробітниками розпочата серія піонерських досліджень щодо стабільності лікарських препаратів у фізіологічних розчинах та механізмів їх дії на біополімери клітини. В цих експериментах застосовані новітні мас-спектрометричні м'якоіонізаційні методи (польова десорбція, бомбардування швидкими атомами та уламками поділу каліфорнію-252) в поєднанні з тонкошаровою хроматографією. Ці дослідження дозволили виявити молекулярні механізми взаємодії ряду протипухлинних препаратів з біополімерами та їх компонентами. Останнім часом, ще один напрямок досліджень був започаткований Л.Ф. Суходубом -вивчення структури та складу нових біоматеріалів на основі кальцій-фосфатних сполук, що обумовлено недостатністю знань про особливості нормальної та патологічної мінералізації живої тканини для забезпечення ефективного впливу на ці процеси. Цей напрямок досліджень розпочався у тісному співробітництві з вченими Мюнстерського університету (Німеччина), (було виконано два двосторонніх WTZ-проекта), а в цей час продовжується з Центром біоматеріалів Дрезденського технічного університету (проф. Помпе і д-р Гелінський) з використанням найсучасніших мас-спектрометричних (MALDI, ESI) та інших компліментарних біофізичних методик. Результати цих досліджень створюють солідну базу для подальшої розробки більш масштабного проекту, з участю декількох інститутів НАН України та АМН України, по створенню нових синтетичних матеріалів - аналогів структур з магнітоупорядкованими доменами, що мають місце в тканинах мозку.

Реалізації даного проекту буде сприяти освоєння у відділі біофізики ІПФ НАН України найновітнішої аналітичної технології, а саме прискорюючої мас-спектрометрії з чутливістю на рівні 10–15. Подібна технологія буде поки що єдиною в Україні. Дослідження будуть виконуватись з залученням багатьох інститутів НАН України. Суходуб Л.Ф. є автором більш як 180 наукових праць, серед яких 8 оглядів в таких виданнях як “Biopolymers”, “Chemical Review”, “Mass Spectr. Review”, “Биофизика”, “Биополимеры и клетка” та інші. Він також є співавтором двох монографій “Межмолекулярные взаимодействия. Новые экспериментальные подходы и методы” (1985) та “Використання м'якоіонізаційної мас-спектрометрії в аналітичній біохімії сільськогосподарського спрямування ”(2001).

Суходубом Л.Ф. створена школа молодих і здібних учнів. Під його керівництвом захищено 13 кандидатських дисертацій, на цей час він є керівником 3 аспірантів і здобувачів. Він є також керівником секції “Прикладна біофізика” Національного біофізичного товариства, членом правління Національного мас-спектрометричного товариства.