Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка

Про Інститут |

Постановою Президії НАН України від 21.11.1991 р. №299 на базі Сумського відділення Інституту металофізики НАН України створено Інститут прикладної фізики НАН України з метою розширення фундаментальних і прикладних досліджень у галузі ядерних технологій. Ініціатором утворення Інституту виступив нинішній директор ІПФ НАН України академік НАН України В.Ю. Сторіжко з групою однодумців – вчених Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України. Ідея створення першого на Сумщині академічного інституту з самого початку активно підтримувалась Президентом НАН України академіком НАН України Б.Є. Патоном та першим віце-президентом НАН України академіком НАН України В.Г.Бар'яхтаром. ІПФ НАН України входить до складу відділення ядерної фізики та енергетики НАН України.

  Головними напрямами наукової діяльності Інституту, затвердженими Постановою  Президією НАН України № 69 від 26.03.2014  є:

 • Дослідження процесів взаємодії іонів, електронів і фотонів з речовиною в тому числі з біооб’єктами та полями.
 • Розробка ядерно-фізичних методів дослідження структури і складу матеріалів та електростатичних прискорювачів.
 • Розробка науково-навчальних приладів.

В Інституті створена унікальна експериментальна база:

 • Мікроаналітичний комплекс: канал іонної люмінесценції; канал ядерних реакцій; канал скануючого ядерного мікрозонду; канал резерфордівського зворотнього розсіяння з високою роздільною здатністю, оснащений магнітним спектрометром; канал ядер віддачі з високою роздільною здатністю, оснащений електростатичним спектрометром; аналітичний канал для дослідження водню і гелію в матеріалах.
 • 2 МеВ скануючий іонний мікрозонд призначений для визначення карти розподілу мікродомішок в приповерхневому шарі досліджувальних зразків з використанням неруйнівних методів аналізу.
 • Центр колективного користування на основі прискорювального мас-спектрометру Tandetron 1.0 MV модель 4110Bo-AMS, виробництва HVEE, 2009, Нідерланди.
 • Комплекс обладнання для потреб іонних прискорювачів і іонно-променевої модифікації матеріалів: джерело з об'ємно-плазмової генерацією негативних іонів (безцезієве джерело); високодозний імплантер з масовою сепарацією іонів; стенд досліджень високоінтенсивних іонних джерел; установка високочастотного магнетронного розпилення; електронно-променева установка; високовакуумна установка для вимірювання параметрів газового польового джерела іонів голково-капілярного типу з охолоджуванням емітера до температури рідкого азоту; вакуумний стенд газового польового джерела іонів, що працює при кімнатній температурі.
 • Лабораторія спектрального аналізу, що використовує атомно-абсорбційну спектрометрію з електротермічною атомізацією в графітових печах, атомно-абсорбційну спектрометрію в полум'ї, атомно-емісійну спектрометрію в полум'ї, молекулярну спектрометрію, традиційну “мокру хімію”.
 • FAB мас-спектрометр, PDMS мас-спектрометр, скануючий електронний мікроскоп.
 • Лазерний ізотопний мас-спектрометр з координатно-чутливим детектором.
 • Спеціалізований GRID-кластер для комп’ютерного моделювання радіаційних дефектів реакторних матеріалів.

Створена експериментальна база дозволяє розгорнути міждисциплінарні прикладні дослідження і розробки в галузі освіти, охорони навколишнього середовища, медицині.

Особлива увага приділяється розвитку досліджень в галузі ядерної медицини (включаючи нові високоефективні ядерні методи ранньої діагностики і терапії онкологічних і серцево-судинних захворювань); ядерної криміналістики; ядерних технологій для розвитку нанотехнологій.

Інститут нараховує понад 230 працівників. Наукові пошуки ведуть 116 науковців, в тому числі 1 академік НАН України, 3 член-кореспонденти НАН України, 12 докторів наук та 36 кандидатів наук. До складу Інституту входять шість наукових відділів:

Відділ фізики пучків заряджених частинок (зав. від. – чл.-кор. НАН України В.І. Мирошніченко).

Напрямки діяльності:

 • Дослідження нелінійної динаміки іонних пучків мегаелектронних енергій в іонно-оптичних системах та розробка зондоформуючих систем, які забезпечують фокусування пучків на мішені мікронних та субмікронних розмірів.
 • Дослідження фізичних процесів в ВЧ джерелах іонів , їх використання для генерації високояскравісних пучків іонів в інжекторах іонів , оптичних емісійних спектрометрах та в мас-спектрометрах з індуктивно зв'язаною плазмою низького тиску.
 • Дослідження та розробка інтенсивних джерел позитивних та негативних іонів для іонних прискорювачів та іонних технологій та дослідження взаємодії цих пучків з поверхнею твердого тіла.
 • Розробка нових методів нанесення захисних та зміцнюючих покриттів на конструкційні матеріали.
 • Дослідження газових польових джерел іонів для формування високояскравісних пучків іонів та створення інжекторів іонів польового типу.

Відділ радіаційної біофізики (в.о. зав. від. – Данильченко С.М.).

Напрямки діяльності:

 • Радіаційна біофізика.
 • Фундаментальні і експериментальні дослідження термодинамічної стабільності біологічних кластерів – головних структурних елементів ДНК, РНК.
 • Вивчення процесів іонізації в мас-спектрометричних методиках.
 • Дослідження аддуктів (продуктів взаємодії) деяких лікарських препаратів та ДНК та їх компонентів.

Відділ ядерно-фізичних досліджень (зав. від. – акад. НАН України В.Ю. Сторіжко).

Напрямки діяльності:

 • Дослідження процесів взаємодії прискорених іонів і електронів МеВ-них енергій з речовиною.
 • Розробка ядерно-фізичних методів з субмікронною роздільною здатністю для досліджень складу і структури матеріалів.
 • Створення електронних пристроїв та експериментального обладнання аналітичного прискорюючого комплексу.

Відділ квантової електродинаміки сильних полів (зав. від. – заслужений діяч науки й техніки України, проф. С.П. Рощупкін).

Напрямки діяльності:

 • Вивчення електронного охолодження пучка важких іонів у магнітному полі з урахуванням впливу анізотропії температури електронного газу.
 • Комп'ютерне моделюванню еволюції дефектної структури матеріалів ядерної енергетики.
 • Квантова електродинаміка в сильних магнітних і лазерних полях.

Міжвідомча лабораторія фізичних методів аналізу руд (зав. лаб. – д.ф.-м.н. А.А. Вальтер).

Напрямки діяльності:

 • Вивчення та використання наслідків природних нерівноважних процесів, що призводять до накопичення цінних видів корисних копалин, зокрема моноізотопної сировини.
 • Розробка та впровадження нових технологій елементного та ізотопного аналізу руд, зокрема ядерно-фізичних методів аналізу.
 • Отримання на базі цих розробок нових фундаментальних знань про Землю і Космос.

Науково-дослідний центр навчально-наукових приладів подвійного підпорядкування НАН і МОН України (зав. центру – к.ф.-м.н. Р.Ю. Лопаткін).

Напрямки діяльності:

  Реалізація єдиної науково-технічної політики в галузі створення і виробництва навчальної та наукової техніки.
 • Формування і реалізація програм з розроблення і виробництва навчальної та наукової техніки.
 • Координація розроблення і впровадження сучасних зразків навчально-наукової техніки в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, наукових установах Національної та галузевих академій наук України.
 • Проведення науково-дослідних робіт і розроблення зразків навчальних та наукових приладів нового покоління.

Підготовка наукових кадрів здійснюється через аспірантуру за спеціальностями: 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем; 01.04.02 – теоретична фізика; 01.04.16 – фiзика ядра, елементарних частинок і високих енергій; 01.04.20 – фізика пучків заряджених частинок; 03.00.02 – біофізика, та докторантуру за спеціальностями: 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем; 01.04.02 – теоретична фізика; 01.04.16 – фiзика ядра, елементарних частинок і високих енергій.

При ІПФ НАН України діє спеціалізована Вчена Рада з захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями: 01.04.02 – теоретична фізика; 01.04.20 – фізика пучків заряджених частинок.

З метою формування резерву молодих науковців спільно з Сумським педагогічним університетом ім. А.С. Макаренко створено спеціалізовану кафедру для поглибленого вивчення студентами фізичних дисциплін за профілем досліджень Інституту.

На базі Інституту діє Міжвідомча наукова рада з наукового приладобудування при Президії НАН України, яку очолює директор Інституту академік Сторіжко В.Ю.

Інститут має тісні міжнародні контакти. Так Інститут прикладної фізики НАН України активно співпрацює з Європейським центром ядерних досліджень (ЦЕРН, Женева, Швейцарія), бере активну участь в теоретичних дослідженнях системи охолодження пучка антипротонів накопичувального кільця у рамках проекту ФАІР Європейського дослідницького центру іонів та антипротонів, співпрацює з МАГАТЕ ( Австрія) в рамках проектів “Використання ядерно-фізичних методів для характеризації та збереження артефактів культурної спадщини в європейському регіоні” та “Мікроаналітичні методи ядерної спектроскопії для моніторингу навколишнього середовища та матеріалознавства”, встановлені зв’язки з Об'єднаним інститутом ядерних досліджень (м. Дубна, РФ) по питанням зв’язаними з електростатичними прискорювачами і пучковими технологіями. Між Українським науково-технологічним центром та Інститутом підписано меморандум про співробітництво з метою дослідження та покращення довгострокової сталості Інституту.

Останні новини

Різне

Вітаємо заступника директора з наукової роботи, доктора фізико-математичних наук, старшого наукового співробітника Холодова Романа Івановича з обранням член-кореспондентом НАН України за спеціальністю «Ядерна фізика» по Відділенню ядерної фізики та енергетики Детальніше ...

Iнститут прикладної фізики Національної академії наук України ОГОЛОШУЄ КОНКУРСНИЙ ПРИЙОМ ДО АСПIРАНТУРИ на 2021 навчальний рік за спеціальністю 104 – фізика та астрономія (з відривом від виробництва – 5 особи). Детальніше ...

Семінари

Науковий семінар відділу квантової електродинаміки у сильних полях та лабораторії інтегрованого моделювання механічних властивостей конструктивних матеріалів під дією опромінення Час проведення: 22.06.2021 Детальніше ...