Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2024


 
Досягнення по рокам: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 | 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2001 1997 1991 |

Найважливіші досягнення Інституту прикладної фізики НАН України (2012)

РОЗДІЛ "ЯДЕРНА ФІЗИКА, ФІЗИКА ВИСОКИХ ЕНЕРГІЙ І ФІЗИКА ПЛАЗМИ"

Вперше теоретично досліджено процес резонансного народження електрон-позитронної пари електроном в магнітному полі поблизу порогу процеса та знайдено вирази для повної імовірності процесу. Проведено порівняння одержаних результатів з даними експеримента зі спостереження народження електрон-позитронних пар в зіткненнях високоенергетичного електронного пучка з тераватним лазерним імпульсом (SLAC National Accelerator Laboratory, 1997). Розрахована кількість утворених електрон-позитронних пар становить N~80, що добре узгоджується з експериментальним значенням N=106 ± 14.

(О.П. Новак, Р.І. Холодов)

Теоретично вивчені процеси квантової електродинаміки першого й другого порядків за постійною тонкої структури у полі двох інтенсивних імпульсних лазерних хвиль. Показано, що процеси розсіювання лептонів і випромінювання фотонів у таких полях можуть відбуватися у двох суттєво різних кінематичних областях: неінтерференційній й інтерференційній. Причому, в інтерференційній області істотні процеси корельованого випромінювання й поглинання фотонів обох хвиль і процес розсіювання відбувається в одній площині на задані кути. Ймовірність таких процесів значно перевершує відповідну ймовірність у будь-якій іншій геометрії. Результати теоретичних досліджень будуть використані у співробітництві з колаборацією SPARC в рамках мегапроекту FAIR (Німеччина).

(С.П. Рощупкін, О.А. Лебедь, О.О. Падусенко, О.І. Ворошило)

Розроблено конструкцію нового типу джерела одно та двохзарядних іонів металів на основі іонно-плазмового розпорошення. Фізичною основою принципу дії джерела є два послідовних розряди – обернений магнетронний та класичний Пеннінгівський, які ділять газорозрядну камеру джерела на послідовні функціональні зони.

 

Проведено серію експериментів з дослідження генерації іонів заліза – Fe+, Fe++ та цирконію - Zr+, Zr++ в імпульсному та стаціонарному режимах роботи іонного джерела. Показано, що доля однозарядних іонів металів досягає 21 %, а доля двохзарядних іонів – 23 % від загального струму іонів. Загальний струм іонів досягає 1 ÷ 1,5 mA.

Розроблено та виготовлено інжектор металічних іонів для високодозного іонного імплантера на енергію до 500 кеВ, що забезпечить проведення спільно з ІФТТМТ ННЦ ХФТІ імітаційних експериментів для дослідження впливу опромінення на конструкційні матеріали ядерної техніки.

(чл.-кор. НАН України В.І. Мирошніченко, В.А. Батурін, П.О. Литвинов, С.О. Пустовойтов)

Спільно з Дармштадським технічним університетом (Німеччина) розроблена методика досліджень in situ сегрегації компонентів в розплавлених металах та їх окислення за допомогою методу резерфордівського зворотного розсіювання з високою роздільною здатністю. Проведені перші експерименти з дослідження стехіометричного складу сплаву олова з вісмутом в при поверхневій зоні в твердому та розплавленому станах. Методика буде використана для досліджень металевих теплоносіїв в реакторах.

(акад. НАН України В.Ю. Сторіжко, Х.Д. Карстаньєн, О.М. Бугай, А.Б. Крамченков)

РОЗДІЛ "РАДІАЦІЙНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, ФІЗИКА КОНДЕНСОВАНОГО СТАНУ"

При реалізації процедури багаторівневого моделювання з метою вивчення характеру утворення радіаційних пошкоджень у конструкційних матеріалах досліджено процеси зміни мікроструктури у кристалічних системах та процеси рекристалізації з встановленням кількісних характеристик дефектів та властивостей фізичних процесів перебудови мікроструктури при відпалі. З’ясовано, що при зростанні дози опромінення відбуваються переходи між структурами скупчень вакансій до протяжних дефектів з формуванням зерен, що змінюють свою орієнтацію. Виявлено інтервали значень температури та дози опромінення, за яких можливими стають такі процеси структуроутворення та з’ясовано основні закономірності кінетики формування структур точкових дефектів з аномальною динамікою росту зерен.

(Д.О.Харченко, В.О.Харченко)

РОЗДІЛ РАДІОХІМІЯ, РУДОУТВОРЕННЯ ТА МІНЕРАЛОГІЯ

Передбачено та експериментально підтверджено явище природного збагачення ізотопу свинцю-208 в древніх торієвих (безуранових) мінералах руд України. Мас-спектроскопічний аналіз зразків монацитів, зібраних з покладів гранітних пегматитів Середнього Побужжя та кори звітрювання Гайсинської площі, засвідчив високу ізотопічну чистоту вказаного ізотопу (97,5% при вмісті торію 8,9% і загального свинцю 0,9%) та, відповідно, перспективність його видобування. Ізотоп свинцю-208 розглядається як перспективний теплоносій в атомній енергетиці з мінімальним поглинанням нейтронів.

(А.А.Вальтер, О.В.Андрєєв,А.І.Писанський)

РОЗДІЛ "ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ"

Отримані і детально вивчені нові композитні матриці (скаффолди) для іммобілізації досліджуваних клітин та створення модельних клітинних угруповань з метою дослідження комплексного впливу іонізуючого випромінювання. Апробовано лабораторні технології отримання скаффолдів у різних формах: хітозанова губка, хітозанове „намисто”, хітозан армований нанокристалічним апатитом, мультимембранний гідрогель. Біосумісність скаффолдів доведено in vivo тестами з вживленням під шкіру, які показали, що через один тиждень пори імплантату (хітозан в композиті з апатитом) заповнюються живими клітинами.

(О.В. Калінкевич, О.М. Калінкевич)

РОЗДІЛ СПЕЦІАЛЬНІ КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ, ЗАСОБИ, ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

Завершена розробка універсального програмно-апаратного комплексу для комп’ютеризації демонстраційних і лабораторних експериментів в навчальних закладах. У відповідності до стандартів МОНМС України підготовлені методичні рекомендації у вигляді електронних зошитів і каталогу шаблонів експериментів. Комплекс в сукупності з традиційним навчальним обладнанням може суттєво підвищити рівень викладання природничих наук в загально-освітніх закладах України.

(Р.Ю. Лопаткін, М.І. Колесник, Л.А. Собко)


Останні новини

Різне

Інститут прикладної фізики Національної академії наук України,з глибоким сумом сповіщають, що 15 травня 2024 року на 54-му році життя зупинилось серце видатного українського фізика, лідера наукової школи “Квантові підходи в задачах зіткнення важких іонів і електронів в електромагнітних полях” Романа Івановича Холодова. Детальніше ...