Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2024

Загальна інформація Склад Засідання
 

Спеціалізована вчена рада К55.250.01

Спеціалізована вчена рада К55.250.01 приймає до захисту кандидатські дисертації за спеціальностями:

 • 01.04.02 – теоретична фізика, фізико-математичні науки,
 • 01.04.20 – фізика пучків заряджених частинок, фізико-математичні науки.

Додаток 2 до Положення про спеціалізовану вчену раду/ Введено наказом МОНмолодьспорт № 1059 від 14.09.2011.

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня

 1. Заява на ім’я голови спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація.
 2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача (2 примірники).
 3. Особова картка (форма П–2ДС), затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 № 343, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.95 за № 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи (2 примірники).
 4. Копія диплома магістра (спеціаліста) (2 примірники). У разі якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої МОНмолодьспортом (2 примірники). Копія свідоцтва про зміну імені (2 примірники) (у разі зміни здобувачем імені).
 5. Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою, визначеною Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 № 309.
 6. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений в установленому порядку, у випадку якщо здобувач наукового ступеня кандидата наук навчався в аспірантурі.
 7. Копія диплома про науковий ступінь кандидата наук (2 примірники) (для здобувачів наукового ступеня доктора наук). У разі якщо документ про науковий ступінь виданий уповноваженим органом іноземної держави, з якою підписана міжнародна угода про взаємовизнання документів про наукові ступені, і легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними угодами та конвенціями, то додатково подають переклад документа українською мовою, нотаріально засвідчений (для іноземців).
 8. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач (2 примірники).

  Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (міжкафедрального семінару), лабораторії, відділу, підписується завіду¬вачем кафедри (керівником семінару), лабораторії, відділу, як правило, докто¬ром наук, затверджується керівником наукової установи, вищого навчального закладу і скріплюється печат¬кою. У висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та особистості здобувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із співавторами. Висновок повинен містити відомості щодо проведення біоетичної експертизи дисертаційних досліджень (для здобувачів наукових ступенів з медичних, біологічних та ветеринарних наук).

  Висновок чинний протягом одного року з дня його затвердження до моменту подання дисертації до розгляду у спеціалізовану вчену раду.

 9. Відгук наукового керівника (наукового консультанта) з оцінкою здобувача та його роботи у процесі підготовки дисертації, засвідчений печаткою за основним місцем роботи наукового керівника (наукового консультанта).

Оригінали документів, копії яких подаються до спеціалізованої вченої ради відповідно до цього переліку, пред’являються у спеціалізовану вчену раду і після прийняття заяви повертаються здобувачу.

До документів додаються:

 • дисертація, оформлена згідно зі встановленими вимогами, у кількості примірників, переплетених і підписаних автором, необхідних для передавання на зберігання до Національної бібліо¬теки України ім. В.І. Вернадського НАН України, до бібліотеки наукової установи, вищого навчального закладу, де утво¬рено спеціалізовану вчену раду, та для відправки опонентам;
 • автореферат дисертації, оформлений згідно зі встановленими вимогами та підписаний автором на обкладинці (2 примірники);
 • монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл (копії), перераховані в авторефераті. У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Копії наукових праць подають на паперовому носії і засвідчують підписом вченого секретаря; автореферат захищеної здобувачем кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук);
 • примірник захищеної кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук);
 • чотири поштові картки з марками із зазначенням місця проживання здобувача (2 картки) та місцезнаходження наукової установи чи вищого навчального закладу, в якому діє спеціалізована вчена рада (2 картки).
  На зворотному боці поштових карток у верхньому кутку вказуються прізвище, ім’я, по батькові здобувача, галузь науки та науковий ступінь, на який він претендує;
 • компакт-диск типу CD-R або CD-RW, на якому міститься файл з текстом автореферату. Ім’я файла — aref.doc (2 примірники); компакт-диск, на якому міститься файл з текстом дисертації. Ім’я файла — dis.doc (2 примірники).

При оформленні документів іноземця його повне ім’я та прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в паспортному документі.

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 01.04.02 - Теоретична фізика. Група спеціальностей 01.04 - Фізика

Затверджено постановою президії ВАК України від 20.11.1997 № 12 - 07 / 9

I. Формула спеціальності

Теоретичні дослідження, які дають нові результати (передбачають нові фізичні ефекти), розробка та застосування нових фізичних теорій і методів теоретичної фізики для виявлення і опису фізичних законів і конкретних фізичних явищ. Спеціальність включає в себе всі напрямки досліджень у фізиці.

II. Області досліджень

Теоретичні дослідження у таких напрямках:

 1. класичної та квантової теорії поля;
 2. статистичної фізики (математичні основи, статистична теорія квантових систем, нерівноважна статистична фізика);
 3. теорії багаточастинкових систем;
 4. теорії гравітації;
 5. фізики елементарних частинок;
 6. релятивістської астрофізики та космології;
 7. теорії ядра та ядерних реакцій;
 8. квантової теорії розсіяння;
 9. теорії твердого тіла;
 10. фізики конденсованих середовищ;
 11. теорії низькорозмірних систем;
 12. теорії класичних і квантових рідин;
 13. фізики поверхонь;
 14. теорії фазових переходів та критичних явищ;
 15. теорії невпорядкованих систем;
 16. класичних та квантових систем;
 17. теорії рідких кристалів;
 18. теорії магнетизму та сегнетоелектрики;
 19. фізики пластичності та міцності;
 20. теорії надпровідності;
 21. спектроскопії атомів, молекул та кристалів;
 22. теорії плазми та плазмоподібних середовищ;
 23. теорії нелінійних процесів в активних середовищах;
 24. математичних методів у теоретичній фізиці;
 25. математичного моделювання процесів природи.

Дисертації, присвячені теоретичному опису фізичних ефектів, виявлених на основі результатів експериментальних досліджень, з використанням відомих методів теоретичної фізики та в рамках відомих теорій, які не дають нових результатів (не передбачають нових фізичних ефектів), повинні подаватися до захисту за спеціальностями, до яких належать відповідні експериментальні дослідження.

III. Галузь науки, за якою присуджуються наукові ступені:

фізико-математичні науки

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 01.04.20 - фізика пучків заряджених частинок

ЗАТВЕРДЖЕНО постанова президії ВАК України 20.11.1997 N 12-07/9

I. Формула спеціальності:

Галузь науки, яка теоретично й експериментально досліджує, проблеми отримання, прискорення та накопичення пучків заряджених частинок (лептонів, адронів, стабільних і радіоактивних ядер), їх взаємодію з речовиною, використання для прикладних задач.

II. Напрями досліджень:

 1. Способи отримання пучків заряджених частинок на прискорювачах; джерела неполяризованих і поляризованих струменів заряджених стабільних і нестабільних частинок; прискорювачі кластерів; формування потоків заряджених частинок; методи транспортування, нагромадження й охолодження струменів частинок; кільцеві прискорювачі та двоструменева взаємодія; комп'ютерне моделювання.
 2. Процеси у прискорювачах заряджених частинок; процеси в джерелах іонів та електронів.
 3. Стійкість і діагностика параметрів руху електронів і іонів в електричних і магнітних полях.
 4. Загальні питання взаємодії електронів із твердим тілом.
 5. Радіаційні ефекти, розпилення, відбивання електронів від поверхні; емісія електронів, іонів, фотонів при бомбардуванні поверхонь електронами.
 6. Термомеханічні ефекти іонного й електронного бомбардування; орієнтаційні ефекти.
 7. Елементарні процеси при взаємодії пучків заряджених частинок із різними речовинами; пружні зіткнення, іонізація, перезарядження, рекомбінація; захоплення та відрив електронів; каналювання.
 8. Негативні іони, багатозарядні іони; іонні пучки; радіоактивні струмені частинок.
 9. Обробка матеріалів іонними й електронними пучками; іонна імплантація.
 10. Релятивістські електронні пучки.
 11. Пучковий нагрів плазми; пучки в інерційному утриманні плазми; прискорення заряджених частинок у плазмі.
 12. Вакуумні електронно-хвильові прилади НВЧ.
 13. Випромінювання заряджених частинок.
 14. Взаємодія пучків з електромагнітними хвилями в надструмових плазмових і вакуумних приладах НВЧ; хвилі просторового заряду.
 15. Лазери на вільних електронах.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

фізико-математичні науки.

Останні новини

Різне

Інститут прикладної фізики Національної академії наук України,з глибоким сумом сповіщають, що 15 травня 2024 року на 54-му році життя зупинилось серце видатного українського фізика, лідера наукової школи “Квантові підходи в задачах зіткнення важких іонів і електронів в електромагнітних полях” Романа Івановича Холодова. Детальніше ...