Картинка
Аспірантура ІПФ НАН України
 

Положення

– Положення про проєктну (робочу) групи та групу забезпечення спеціальності.
– Положення про індивідуальну освітню траєкторію здобувачів вищої освіти ІПФ НАН України.
– ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ.
– Положення про роботу із зацікавленими сторонами при підготовці фахівців.
– Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових працях наукових працівників та здобувачів вищої освіти .
– Положення про академічну доброчесність наукових працівників та здобувачів вищої освіти .
– Положення про визнання результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті.
– Положення про науково-методичну раду .
– Положення про організацію освітнього процесу з підготовки здобувачів вищої освіти на третьому рівні вищої освіти.
– Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти.
– Положення про гаранта освітньої програми.
– Положення про дистанційне навчання.
– Положення про розробку програм навчальних дисциплін та силабусів компононтів освітньо-наукової програми за спеціальностю 104 «ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ».
– Положення про забезпечення права здобувачів вищої освіти на вибір навчальних дисциплін і порядок формування індивідуального навчального плану.
– Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня .
– Положення про порядок оформлення та видачі академічних довідок здобувачам вищої освіти ступеня доктора філософіі.
– Положення про приймальну комісію.
– Положення про науково-педагогічну практику аспірантів в ІПФ НАН України.