Картинка
Аспірантура ІПФ НАН України
 

Нормативно-правові документи

– ЗАКОН УКРАЇНИ "Про вищу освіту".
– Інструктивний лист МОН України, щодо РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах .
– ПОРЯДОК проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників у Інституті прикладної фізики Національної академії наук .
– Про програму постдокторальних досліджень у Національній академії наук України.
– ПОРЯДОК присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії.
– ВИМОГИ до оформлення дисертації.
– ПОРЯДОК підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах).
– Порядок реалізації права на академічну мобільність.
– Cтандарт вищої освіти зі спеціальності 104 Фізика та астрономія для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.
– Щодо права осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою навчання, а також в аспірантурі та докторантурі, укласти договір про добровільну сплату страхових внесків.