Картинка
Сайт ради молодих учених
ІПФ НАН України

Положення про Раду молодих вчених1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Рада молодих вчених Інституту прикладної фізики НАН України (далі – Рада) є представницьким органом самоуправління молодих вчених та спеціалістів віком до 35 років, що створений для сприяння виконанню завдань Інституту прикладної фізики НАН України з підготовки наукових кадрів, виконання наукових досліджень, залучення академічної молоді до науково-дослідної та організаційної роботи.

1.2. Рада створена на підставі Постанови Президії Національної академії наук України № 206 від 23.06.99 «Про перелік заходів щодо поповнення установ НАН України науковою молоддю та посилення роботи з молодими вченими і спеціалістами НАН України», нормативних документів Національної академії наук України та Інституту прикладної фізики НАН України.

1.3Засновником Ради є Інститут прикладної фізики НАН України (далі – Інститут). Інститут надає Раді організаційну та консультаційну підтримку.

1.4Склад Ради обирається на загальному зібранні молодих вчених та спеціалістів Інституту. Кількісний та персональний склад Ради затверджується директором Інституту терміном на 1 рік, у разі потреби склад Ради може переглядатися.

1.5. Голова Ради, який головує на засіданнях Ради, обирається відкритим голосуванням при обов’язковій присутності 2/3 складу Ради. Рішення Ради вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало понад 50% присутніх членів Ради.

Організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться у міру необхідності, але не рідше, ніж один раз на місяць. Засідання Ради правочинне, якщо в ньому беруть участь понад половину її членів. Члени Ради беруть участь у засіданнях особисто.

Засідання Ради оформлюється протоколом засідання, який підписується головою Ради. Рішення Ради носить рекомендаційний характер для Вченої ради ІПФ НАН України.

Голова Ради планує і контролює її роботу, проводить засідання, несе відповідальність за виконання її завдань.

1.6. Рада в своїй діяльності керується принципами відкритості, демократичності та толерантності, підтримує ініціативу та залучає до своєї роботи всіх бажаючих співробітників Інституту.

 

2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

2.1. Основною метою діяльності Ради є всебічне сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів, аспірантів, молодих вчених (віком до 35 років).

2.2.  Своєю діяльністю Рада сприяє виконанню завдань Інституту і з цією метою:

1. Проводить заходи, спрямовані на надання молодим вченим допомоги в дослідницькій та науковій роботі, сприяє зростанню їх знань і професійної майстерності.

2. Інформує молодих вчених Інституту щодо розкладу конференцій, умов участі в національних і міжнародних конкурсах і грантах, адресах фондів підтримки молодих вчених тощо. Надає допомогу в публікації наукових статей та участі в наукових конференціях, що проводяться в Інституті та інших організаціях.

3. Бере участь у підведенні підсумків наукової роботи молодих вчених та аспірантів.

4. Залучає молодь до активної науково-дослідної та науково-організаційної роботи. Надає допомогу молодим науковцям у підготовці до вступу в аспірантуру та складанні кандидатських іспитів.

5. Організовує та проводить під керівництвом провідних вчених Інституту конференції молодих вчених, їх творчі звіти, конкурси, виставки робіт, лекції, доповіді, екскурсії, профогранізаційну роботу в навчальних закладах, які знайомлять молодь з новітніми досягненнями вітчизняної та зарубіжної науки.

6. Спільно з профспілковим комітетом Інституту активно залучає молодих вчених до культмасової та спортивно-оздоровчої роботи.

 

3. ПРАВА РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

3.1. Рада молодих вчених має право:

1. Вносити рекомендації і пропозиції керівництву Інституту з будь-яких питань наукової діяльності молодих вчених.

2. Вносити пропозиції до адміністрації та  профспілкового комітету Інституту про надання житла та покращення житлових умов молодих вчених.

3. Вносити пропозиції керівництву Інституту про відрядження молодих вчених у вітчизняні та закордонні наукові установи, наукові симпозіуми і конференції різних рівнів з метою підвищення їх кваліфікації.

4. Висувати претендентів на здобуття національних і міжнародних молодіжних премій, стипендій, грантів, премій Інституту тощо.

5. Вносити пропозиції щодо проведення і брати участь в організації наукових конференцій та семінарів молодих вчених.

6. Ініціювати організацію культурно-масових заходів за участі аспірантів та молодих вчених Інституту.

7. Сприяти іншій діяльності на покращення наукової та організаційної роботи молодих вчених Інституту.